สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 50
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 81,042
 History

ความเป็นมาของศูนย์อนุรักษ์
จากสำนักดาบพุทไธสวรรย์
สู่บ้านอนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณสำนักดาบพุทไธสวรรย์แห่งกาญจนบุรี
    การที่ผมได้มีโอกาสดูแลการต่อสู้ด้วยอาวุธไทยโบราณให้กับการสร้างภาพยนตร์เรื่อง  สุริโยไท และตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำให้ผมตระหนักว่า แผ่นดินนี้ บ้านเมืองนี้อยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบรม
เดชานุภาพแห่งบรรพบุรุษกษัตริย์ธิราชเจ้า  และนักรบไทยในอดีตนั่นเอง  หากคนใดหลงลืมอดีต   ลืมความยากลำบาก  ตลอดจนการลืมพลีเลือกพลีเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย น่าจะเป็นการหยามหมิ่นบรรพชนไทยทั้งหลายนั้นด้วย  ฉะนั้นวิถีทางหนึ่งที่จะทำให้บุญคุณอันยิ่งใหญ่แห่งบรรพชนไทยไม่ถูกลบลืม
ผมจึงขอตั้งปณิธานสานเจตนารมณ์ของบรรพชนจากรุ่นปรมาจารย์  คือคุณพ่อ อาจารย์สมัย  เมษะมาน (บุคคลดีเด่นของชาติ สาขา เผยแพร่เกียรติภูมิของไทย) ผู้ก่อตั้งสำนัก ดาบพุทไธ สวรรย์ แห่งกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งท่าน ได้เสียชีวิตไปแล้ว    เพื่อให้เจตนารมณ์ของท่าน ยังคงอยู่ด้วยการก่อตั้ง   สำนักดาบพุทไธสวรรย์   แห่งกาญจนบุรีขึ้น โดยใช้ชื่อ  “ศูนย์อนุรักษ์และ   เผยแพร่อาวุธไทยโบราณ     สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี”  ณ  เลขที่ 185/15 ม. 2  ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (หลังวัดป่าเล-ไลยก์)  บริเวณสมรภูมิสำคัญ   อนุสรณ์แห่งการก่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนไทย     เพื่อเยาวชนและผู้สนใจ จะได้มีสถานที่ฝึกหัดการใช้อาวุธไทยโบราณ อันจะส่งผลให้เยาวชนและผู้สนใจ  ตระหนักถึงความรัก ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อชาติบ้านเมืองของท่านทั้งหลายในอดีตและจะได้สำนึกว่าจะต้องปกป้องผืนแผ่นดินนี้สืบต่อไปตราบนานเท่านาน
เอาไปเถิดแผ่นดิน ถ้าสิ้นชาติ
เอาไปเถิดชีวาตม์ ถ้าตักษัย
เอาไปเถิดพวกข้า ถ้าสิ้นใจ
เอาไปเถิดแผ่นดินไทย ถ้าไร้คน

สัจวาจา.....สำนักดาบพุทไธสวรรย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
 
 
         สำนักดาบพุทไธสวรรย์ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยเริ่มจากการใช้วัดพุทไธสวรรย์เป็นที่ฝึกซ้อมเพลงอาวุธให้กับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ แม่ทัพ นายกอง นักรบผู้กล้าถ่ายทอด มาหลายชั่วคน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้วัดพุทไธสวรรย์แห่งนี้  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สร้างขึ้นและใช้เป็นที่ฝึกซ้อมอาวุธมาโดยตลอด จนกระทั่งเสียกรุงศรี-อยุธยาแก่พม่า


 
 
 
 
    ต่อมา พ.ศ. 2460  ท่านอาจารย์สมัย  เมษะมาน ได้อันเชิญนามวัดพุทไธสวรรย์มาก่อตั้งเป็นโรงเรียนสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกรุงศรีอยุธยา  โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก  ท่านอาจารย์นาค เทพหัสดินทร์  ณ อยุธยา  แต่เดิมสำนักดาบฯ ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดระฆังโฆษิตาราม ถ.พรานนก  บางกอกน้อยและได้อาศัยเนื้อที่ในบริเวณวัดเป็นสถานที่ซ้อม  ต่อมา  คุณบุญล้อม  ฟักอุดม  ซึ่งเป็นผู้ศรัทราการทำงานของคุณพ่อในการถ่ายทอดและสืบสานอาวุธไทยโบราณแก่เหล่าเยาวชนไทย ได้มอบที่ดินจำนวน 1ไร่  บริเวณหนองแขม ให้แก่คุณพ่อ เพื่อก่อตั้งโรงเรียนสำนักดาบ ฯ  จึงได้ย้ายไปอยู่ที่หนองแขม  มีเยาวชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

 
   เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2500 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ  พระราชทานตราประจำโรงเรียนและธงชัยประจำสำนักดาบพุทไธสวรรย์ และได้โปรดเกล้าพระราชทานดำรัสให้กับอาจารย์สมัย  เมษะมานว่า

“จงทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ  อย่าเลิกนะ  ฉันเอาใจช่วย  จงจัดให้เป็นกองทัพ”
และได้ทำการจดทะเบียนโรงเรียนนี้ให้อยู่ในความดูรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการมาตราบเท่าทุกวันนี้
 
 

Copyright by buddhaisawan.net
Engine by MAKEWEBEASY